Main Menu

Kontakt oss

Heisann

Oppdal Utleie er et utleiefirma tilhørende i Oppdal (såklart)
Vi driver hovedsakelig med utleie av hengere, maskiner og lift.
Vi leier også ut diverse småmaskiner og utstyr.

Vi er alltid tilgengelig. Om du får et plutselig behov, er det bare å ringe oss.

 

Kjetil Mæhle
Daglig leder

Før bruk:

  • Kontroller at utstyret ikke har skader.
  • Brukeren skal være fullt ut fortrolig med utstyret.

Betjening av henger og adferd under kjøring:

  • Hengeren må kun betjenes av personer over 18 år som er blitt instruert i bruken av hengeren, og som har godkjent førerkort for hengeren.
  • Kontroller at bremssystemer på hengere er iorden og at elektriske kabler ikke er skadet.Kontroller kjørelys, bremselys og blinklys.
  • Tillatt bæreevne må ikke overskrides.

 

LEVERING:
Utleieobjektet stilles til disposisjon fra kontraktens nevnte begynnelsestidspunkt og utleveringssted. Eventuell transport fra utleveringssted skjer for leietakers regning og risiko. Såfremt leietakeren skal hente utleieobjektet og dette ikke er gjort innen 5 dager, er utleieren ikke lenger forpliktet til å holde utleieobjektet til disposisjon, og utleieren kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietakeren. Utleieren har rett til den i kontrakten fastsatte leie for den tid som er forløpt inntil avtalen heves.

 

LEIEBETALING:
Leien gjelder fra og med den dagen utleieobjektet er avtalt hentet eller sendt fra utleier, til og med den dag utleieobjektet er returnert til utleiers lager, hvis ikke annet er avtalt i denne kontrakt. Leien betales forskuddsvis for den avtalte leietid. Ved for sen betaling, belastes forsinkelsesrente med 12 % p.a. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Depositum/ forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Hvis leietiden forlenges utover avtalt tid, skal det beregnes et forholdsmessig leietillegg. Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan bare skje med utleiers samtykke. Såfremt slik forkortelse aksepteres, skal det beregnes forholdsmessig reduksjon av leiesummen.


UTLEIERS FORPLIKTELSER:

Ved levering skal utleieobjektet være i driftsklar stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldene. Dersom det leverte utleieobjektet avviker fra avtalen, skal leietakeren omgående varsle utleieren som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlige mangler ikke blir avhjulpet, har leietakeren rett til å si opp avtalen. Oppsigelse må skje skriftlig.


LEIETAKERENS BRUK AV UTLEIEOBJEKTET:
Leietakeren er ansvarlig for at bruker/ fører har godkjent førerkort i h. t. gjeldene regelverk. Leietakeren er forpliktet til å foreta vanlig driftsmessig vedlikehold og til å følge gjeldene vedlikeholds- og bruksforskrifter. Leietakeren må således bare bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks drivstoff og smøremidler) som er foreskrevet. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler og hjelpestoffer. Leietakeren er likeledes forpliktet til å utføre og bekoste nødvendige småreparasjoner og utskiftning av deler som normalt må byttes ut under drift. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides.


LEIETAKERENS RISIKO OG ANSVAR:
Risikoen for utleieobjektet går over fra det øyeblikk utleieobjektet leveres fra utleierens lager eller annet avtalt utleveringssted, og til avlevering etter endt bruk ved utleiers lager eller annet avtalt sted. Leietakeren hefter for all skade som påføres utleieobjektet i leietiden. Leietakeren har ansvar for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utleieobjektet og dets bruk måtte påføre tredjemann. Ved enhver skade skal utleieren straks underrettes uten hensyn til skyld eller årsak.


FREMLEIE:
Leietageren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse o.l) over utstyret uten utleiers tillatelse.


FORSIKRING:
Utleier har tegnet ansvar-, ulykke-, brann-, og tyveriforsikring. Egenandel er 4000,- Ved skade som forsikringen dekker, blir egenandelen belastet leietaker. All annen skade som skyldes grov uaktsomhet, beruselse e. l., som forsikringen ikke dekker, belastets i sin helhet leietakeren.


OPPSIGELSE:
Såfremt utleieobjektet ikke behandles tilfredsstillende, kan utleieren si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning, og avhente utleieobjektet på leietakerens bekostning. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke belastets innen forfall, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig.


TILBAKELEVERING
:
Innen leietidens utløp er leietakeren forpliktet til å bringe utleieobjektet tilbake til utleiers lager eller annet avtalt sted. Utleieobjektet skal ved tilbakelevering være rengjort og i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av forringelse forårsaket av normal bruk og elde. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietakeren og leieperioden vil i slike tilfeller bergenes frem til utleieobjektet er ferdig reparert. Utleieren er berettiget til, på leietakerens bekostning, å foreta nødvendige sluttreparasjoner/ rengjøring.


TILLEGSUTSTYR:
Bestemmelsene i denne avtalen gjelder også for tilleggsutstyr, som måtte bli utlevert leietakeren.


FRASKRIVELSE:
Utleieren påtar seg intet ansvar for at utleieobjektet tilfredsstiller leietakerens behov. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet, herunder skade som måtte bli påført leietakerens personer eller ting.

Dette gjelder også dersom skaden skyldes teknisk svikt som leietaker oppdaget, eller burde oppdaget, ved sin bruk av utleieobjektet. Leietaker påtar seg det fulle ansvar for ethvert krav som av utenforstående måtte bli reist mot utleier med bakgrunn i utleieforholdet. Dette gjelder også dersom kravet gjelder skade som skyldes teknisk svikt som leietakeren oppdaget, eller burde ha oppdaget, ved sin bruk av leiemateriellet. Leietaker fraskriver seg enhver adgang til regress overfor utleier dersom leietaker er ansvarlig etter vilkårene over.


TVISTER:
Tvister om utleieobjektets tilstand ved tilbakelevering og mulig ansvar i denne forbindelse, jfr. punkt 5 og 9, avgjøres av en voldsgiftsnemd hvor partene oppnevner hver sin representant og Statens Institutt en oppmann